1PNVQPiWJj̒nԈʎYQ
@

͐여 s Z Q@@@ n
p`
Z[
()
ʐ
(2)
Vh 3 ʏZ 1 2.45 158 @
J cJ p4 ʏZ 1 0.3 55 @
ڍ cJ 5 ʏZ 1 0.5 160 @
cJ m6 ʏZ 1 0.05 50 @
]Óc ]2 ݋ 1 2.5 238.2 @
]Óc ܂S ʏZ 1 1.2 61.7 @
]Óc ܂S ʏZ 1 0.5 66.2 @
]Óc ܂S Ap[g 1 1 22 @
]Óc ܂S ݋ 1 1.8 70.6 @
]Óc ێR2 ʏZ 1 0.3 88.2 @
2 ʏZ 1 0.2 26.5 @
2 Gr 1 0.02 79.4 @
_c J Gr 1 0.2 56 @
_c ˓ ݋ 1 0.2 71 @
_c ː ʏZ 1 0.68 71 ԏ
_c ʏZ 6 0.2 268 qɁEԏ
_c ~ }V 1 0.78 132 ԏ
_c V ʏZ 2 0.6 156 ԏ
P E ʏZ 7 1 403 ԏ
P c ݋ 1 0.3 85 ԏ
P c ʏZ 4 0.2 192 ԏ
P ʏZ 1 0.4 42 ԏ
P {O
CH
1 0.1 161 q
P { dCHX 1 0.5 71 q
ʏZ 1 2 142 ԏ
{V ʏZ 1 0.15 42 ԏ
Gr 1 0.2 246 ԏ
@@v @ @ 42 @ 3213.8 @