1PNWQXNiWJj̒nԈʎYQ
@

͐여 s Z Q@@@ n
p`
Z[
()
ʐ
(2)
Ð ` V r 1 0.05 2500 q
Ð ` Ō X܏Z 1 0.05 400 X
Ð ` 3 Gr 1 0.05 400 q
Ð ` Oc5 X܏Z 1 0.05 200 q
Ð ` Oc5 1 0.05 200 q
Ð ` ԍ X܏Z 1 0.05 200 q
Ð ` 얃z2 }V
X
1 0.05 500 q
Ð ` 얃z2 Es 1 0.05 3000 q
Ð ` 얃z2 1 0.05 3500 q
Ð ` 얃z2 X 1 0.05 500 q
Ð ` }V
X
1 0.05 1000 q
Ð ` }V 1 0.5 1200 q
Ð ` a@ 1 0.5 1000 q
Ð ` a@ 1 0.5 1200 q
Ð ` HƁEZ 1 0.5 300 q
Ð ` }V 1 0.5 800 q
Ð ` }V 1 0.5 4500 q
Ð ` }V 1 0.05 3500 q
Ð ` }V 1 0.1 400 q
Ð ` Z 1 0.1 200 q
Ð ` Z 1 0.1 200 q
Ð ` Z 1 0.1 200 q
Ð ` Z 1 0.1 300 q
Ð ` Z 1 0.1 300 q
Ð ` Z 1 0.1 280 q
Ð ` 1 0.1 10000 X
Ð ` 1 0.1 5000 X
Ð ` 1 0.1 8000 X
Ð ` 1 0.1 3000 q
Ð ` 1 0.1 800 q
Ð ` }VE
EX
1 0.05 9000 q
Ð ` }V 1 0.1 600 q
Ð ` ʼnY 1 0.1 1200 q
Ð ` ʼnY 1 0.1 5000 q
Ð ` V4 Gr 1 0.05 500 X
c ] [2 ʏZ 2 1 60 ԏ
ڍ i ܔc1 5 0.25 1140 q
ڍ i ܔc1 T[rX 7 0.12 2880 q
ڍ i ܔc2 4 0.3 510 q
ڍ i ܔc2 T[rX 9 0.24 1740 q
ڍ i ܔc3 1 0.4 120 q
ڍ i ܔc3 T[rX 2 0.02 360 q
ڍ i ܔc4 2 1 285 q
ڍ ڍ —t1 i
1 0.1 70 q
ڍ ڍ —t1 Hi 1 0.45 87 q
ڍ ڍ ڍ2 ʏZ 1 0.1 60 @
ڍ ڍ ڍ2 Gr 1 0.6 360 ԏ󐅑
ڍ ڍ ܖ{1 XibN 1 0.9 39 @
ڍ ڍ ڍ3 1 0.1 100 W
ڍ ڍ ڍ4 }V 1 1.8 500 ԏ
ڍ ڍ 1 CX 1 0.13 89 @
ڍ ڍ —t2 Gr 1 0.05 736 Gx[^[A
󐅑
ڍ ڍ 勴2 ʏZ 1 1.04 120 @
ڍ ڍ ڍ1 @B
1 0.2 7080 @
ڍ ڍ ڍ2 X^WI 1 0.35 510 X^WIAԏ
ڍ ڍ ڍ2 }V 1 0.2 305 ԏA
gN[
ڍ ڍ ڍ2 }V 1 1 4250 ԏ
ڍ ڍ 1 ʏZ 1 0.1 7 ԏ
ڍ ڍ{2 ݋ 1 0.7 102 ԏAޖؒu
ڍ ڍ{2 ʏZ 1 0.03 41 @
ڍ ڍ{2 }V 1 0.3 116 ԏ
ڍ ڍ{4 }V 1 0.7 220 ԏ
ڍ ڍ{4 ʏZ 1 0.3 10 @
ې ڍ 2 pG
̔
1 0.2 20 @
ې ڍ _5 }V 1 0.4 130 ԏA@B
ڍ ڍ ڍ6 1 0.5 100 ԏA
gN[
ڍ cJ n6 ʏZ 1 0.2 50 @
J cJ p4 ʏZ 1 0.4 360 @
aJ aJ ʏZ 1 0.5 200 ԏ
aJ aJ }V 1 0.2 4400 ԏ
aJ aJ ZEʐ^ 1 0.2 238 @
aJ aJ ZE 1 0.5 600 ԏ
aJ aJ wZ 1 0.8 1173 q
aJ aJ b ʏZ 2 0.1 272 ԏ
aJ aJ J ZE
Ƃ񂩂“X
1 1.4 446 @
aJ aJ J Gr 1 0.1 1488 nq
aJ aJ _{O }V 1 1 130 @
aJ aJ R ʏZ 2 0.5 240 @
aJ aJ ㊯R ZES 1 0.4 433 @
aJ aJ b ʏZ 1 1.2 158 @
aJ aJ b Gr 1 0.5 470 @
aJ aJ b Gr 1 1 476 @
aJ aJ aJ Gr 1 1 1800 @
aJ aJ L ZE
X
1 0.3 228 @
aJ aJ L Gr 1 1 120 @
aJ aJ u Gr 1 0.2 3700 @
aJ aJ Gr 1 1.5 471 @
aJ aJ V 1 0.5 91 @
_c 5 @Z 1 0.8 108 @
_c 5 ʏZ 4 0.5 127.9 @
_c L r
pZ
1 10 148 @
_c L r 1 40 60 q
ΐ_ L 2
ia@j
1 30 40 @
ΐ_ L 2
iX[p[j
1 30 500 ԏ
ΐ_ L r ʏZ 1 20 70 @
ΐ_ ‹ ZƁEӂ뉮 1 1 36 ԏ
ΐ_ ‹ F쒬 ʏZ 1 1 30 ԏ
@@v @ @ 126 @ 110690.9 @