1PNXSiWJj̒nԈʎYQ
@

͐여 s Z Q@@@ n
p`
Z[
()
ʐ
(2)
P xm ʏZ 1 0.7 47 ԏ
P xm ʏZ 1 0.4 56 ԏ
@@@v @ @ 2 @ 103 @